Javni oglas za prijem djelatnika u radni odnos

JU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI

CENTAR «DUGA» NOVI TRAVNIK

Broj: 78/20

Datum: 27.02.2020.godine

Na temelju članka 108. Pravilnika o radu JU  Edukacijsko rehabilitacijskog centra „Duga“, ravnateljica Centra „Duga“ Novi Travnik, raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM DJELATNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

probni rad 6 mjeseci

 1. Vozač i radno okupacioni instruktor – jedan izvršitelj

Poslovi i radni zadatci vozača i radno-okupacionog instruktora u Centru «Duga»: Vrši prijevoz korisnika Centra „Duga“; Vodi brigu o voznom parku; Sa defektologom i Stručnim timom sprovodi grupnu i individualnu radno okupacionu terapiju polaznika; Obavlja poslove instruktora u pakirerskoj radionici; Učestvuje u prikupljanju starog papira i plastike; Vodi evidenciju o utroška materijala; Odgovara za sredstva i opremu, koja mu je povjerena na čuvanje i održavanje; Brine o uređenju i održavanju okoliša kroz radnu terapiju sa polaznicima; Održava higijenu radnog prostora svakodnevno; Obavlja i druge poslove, u okviru  programskih zadataka Centra, po nalogu ravnatelja.

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom potrebno je ispuniti i sljedeće posebne uvjete za obavljanje poslova:

 • SSS – III ili IV stupanj vozač motornog vozila
 • Radno iskustvo – jedna godina
 • Vozačka dozvola D kategorije
 • Završena obuka za pružanje pomoći osobama s invaliditetom

Mjesto rada: Novi Travnik

Radno vrijeme: 8 sati dnevno

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji ispunjavaju uvjete u skladu sa posebnim propisima.

Uz prijavu kandidat je obvezan priložiti sljedeća dokumenta u originalu ili ovjeren preslik:

 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi u skladu sa posebnim uvjetima za traženo radno mjesto
 • dokaz o završenoj obuci za pružanje pomoći osobama s invaliditetom u skladu sa posebnim uvjetima za traženo radno mjesto
 • dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ili potvrda)
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6. mjeseci
 • ovjerena izjava da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefon

Pismeni ispit i usmeni intervju će se obaviti 09.03.2020.godine u 11,00 sati u prostorijama Centra „Duga“.

Napomena: Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti lječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležnog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta slati na adresu: JU Edukacijsko rehabilitacijski centar «Duga» Novi Travnik, ul. Ljudevita Gaja b.b. 72290 Novi Travnik, sa naznakom «ZA OGLAS». Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

O odluci o odabiru djelatnika obavještavaju se učesnici oglasa najkasnije 8 dana po donošenju odluke.

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 030/795-400

 

RAVNATELJICA: Sonja Nikolić Jurišić