Javni oglas za prijem djelatnika u radni odnos

JU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI

CENTAR «DUGA» NOVI TRAVNIK

Broj: 403/23

Datum: 05.09.2023.godine

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Službene novine SBK broj 7 od 10.07.2019.godine) i članka 5. Pravilnika o radu JU  Edukacijsko rehabilitacijskog centra „Duga“, ravnateljica Centra „Duga“ Novi Travnik, raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM DJELATNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME – probni rad šest mjeseci

Za sljedeća radna mjesta:

 socijalni radnik – jedan izvršitelj

kuhar – jedan izvršitelj

 Socijalni radnik:

Poslovi i radni zadatci socijalnog radnika u Centru «Duga»:

Prikuplja i vodi evidenciju o obiteljskim i socijalnim prilikama korisnika Centra «Duga; Formira dosijee korisnika i vodi knjigu evidencije korisnika; Surađuje sa roditeljima i starateljima korisnika i ostvaruje suradnju obitelj – Centar «Duga»; Podnosi pismena izvješća o korisnicima po zahtjevu ravnatelja; Prikuplja pismena izvješća o korisnicima od Stručnog tima Centra „Duga“, sačinjava zapisnik i dostavlja nadležnim centrima za socijalni rad najmanje jednom godišnje; Ostvaruje neposredni kontakt s korisnicima, a u cilju jačanja njihove socijalizacije; Stara se o zdrastvenom stanju korisnika Centra «Duga» i organizira sprovođenje zdravstvenih akcija u Centru „Duga“; Neposredno surađuje sa zdravstvenim i svim drugim relevantnim ustanovama; Učestvuje u organiziranju kulturno-zabavnih i rekreativnih aktivnosti; Učestvuje u radu Sručnog tima; Prati stručnu literaturu iz socijalne zaštite i zakonske propise iz oblasti socijalne zaštite; Učestvuje u svim oblicima stručnog usavršavanja koje organizira Centar; Zalaže se za unapređenje metoda rada u Centru „Duga“; Obavlja i druge poslove koji mu se povjere u okviru programskih zadataka Centra «Duga»

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom potrebno je ispuniti i sljedeće posebne uvjete za obavljanje poslova:

„ – VŠ filozofski fakultet ili fakultet političkih nauka, studij socijalnog rada VI stupanj ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog studija socijalnog rada sa 180 bodova“.

 • Radno iskustvo – jedna godina
 • Broj izvršitelja – 1

Kuhar:

Poslovi i radni zadatci kuhara u Centru «Duga»:

Organizira rad u kuhinji; Svakodnevno priprema obroke i međuobroke; Vodi brigu o kvaliteti namirnica i obroka; Odgovara za zdravstvenu ispravnost namirnica i obroka; Sa defektologom određuje grupe i pojedince za radno osposobljavanje i radnu okupaciju polaznika u jednostavnim kuharskim poslovima; Sa tajnikom dogovara nabavku namirnica i higijenskih potrepština uz suglasnost ravnatelja i o  utrošku vodi propisanu evidenciju; Izrađuje program tjednog menija i dostavlja ravnatelju; Brine i odgovara za stanje higijene u kuhinji, ostavi i trpezariji; Obavlja i druge poslove, u okviru svoje stručne spreme, programskih zadataka Centra i po nalogu ravnatelja.

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom potrebno je ispuniti i sljedeće posebne uvjete za obavljanje poslova:

 • SSS–III stupanj – KV kuhar
 • Radno iskustvo – jedna godina
 • Broj izvršitelja – 1

Mjesto rada: Novi Travnik

Radno vrijeme: 40 sati tjedno raspodjeljuje se na pet radnih dana od ponedjeljka do petka.

Kandidat je obvezan priložiti sljedeća dokumenta u originalu ili ovjeren preslik:

 • prijava na javni oglas uz navođenje pozicije za koju se kandidat prijavljuje
 • biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefon
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi u skladu sa posebnim uvjetima za traženo radno mjesto
 • dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ili potvrda)
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6. mjeseci
 • ovjerena izjava da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Za kandidate koji budu ispunjavali formalne uvjete, a o čemu će biti blagovremeno obaviješteni, pismeni ispit i usmeni intervju će se obaviti 20.09.2023.godine u prostorijama Centra „Duga“ s početkom u 10,00 sati za radno mjesto kuhara i u 12,00 sati za radno mjesto socijalnog radnika. Kandidat koji ne pristupi pismenom ispitu ili intervjuu smatra se da je odustao od prijave.

Povjerenstvo obavještava kandidate čija dokumentacija nije potpuna da nisu na spisku kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak, sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije potpuna.

Napomena: Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležnog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta slati na adresu: JU Edukacijsko rehabilitacijski centar «Duga» Novi Travnik, ul. Ljudevita Gaja b.b. 72290 Novi Travnik, sa naznakom «ZA OGLAS» poštom ili na protokol Centra „Duga“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. O odluci o odabiru djelatnika obavještavaju se učesnici oglasa najkasnije 8 dana po donošenju odluke. Dodatne informacije možete dobiti na tel: 030/795-400

 

RAVNATELJICA:

Sonja Nikolić Jurišić