javni oglas za kuhara

JU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI

CENTAR «DUGA» NOVI TRAVNIK

Broj: 421/22

Datum: 30.08.2022.godine

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Službene novine SBK broj 7 od 10.07.2019.godine) i članka 5. Pravilnika o radu JU  Edukacijsko rehabilitacijskog centra „Duga“, ravnateljica Centra „Duga“ Novi Travnik, raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM DJELATNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – jedna godina

na radno mjesto:kuhar – jedan izvršitelj

Poslovi i radni zadatci kuhara u Centru «Duga»:

  • Organizira rad u kuhinji; Svakodnevno priprema obroke i međuobroke; Vodi brigu o kvaliteti namirnica i obroka; Odgovara za zdravstvenu ispravnost namirnica i obroka; Sa defektologom određuje grupe i pojedince za radno osposobljavanje i radnu okupaciju polaznika u jednostavnim kuharskim poslovima; Sa tajnikom dogovara nabavku namirnica i higijenskih potrepština uz suglasnost ravnatelja i o  utrošku vodi propisanu evidenciju; Izrađuje program tjednog menija i dostavlja ravnatelju; Brine i odgovara za stanje higijene u kuhinji, ostavi i trpezariji; Obavlja i druge poslove, u okviru svoje stručne spreme, programskih zadataka Centra i po nalogu ravnatelja.

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom potrebno je ispuniti i sljedeće posebne uvjete za obavljanje poslova:

  • SSS–III stupanj – KV kuhar
  • Radno iskustvo – jedna godina

Mjesto rada: Novi Travnik

Radno vrijeme: 40 sati tjedno raspodjeljuje se na pet radnih dana od ponedjeljka do petka, jedna subota u mjesecu radna radi ostvarivanja mjesečnog fonda sati.

Kandidat je obvezan priložiti sljedeća dokumenta u originalu ili ovjeren preslik:

  • prijava na javni oglas
  • biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefon
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi u skladu sa posebnim uvjetima za traženo radno mjesto
  • dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ili potvrda)
  • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6. mjeseci
  • ovjerena izjava da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Za kandidate koji budu ispunjavali formalne uvjete, a o čemu će biti obaviješteni, pismeni ispit i usmeni intervju će se obaviti 13.09.2022.godine u 10,00 sati u prostorijama Centra „Duga“.

Napomena: Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležnog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta slati na adresu: JU Edukacijsko rehabilitacijski centar «Duga» Novi Travnik, ul. Ljudevita Gaja b.b. 72290 Novi Travnik, sa naznakom «ZA OGLAS» poštom ili na protokol Centra „Duga“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. O odluci o odabiru djelatnika obavještavaju se učesnici oglasa najkasnije 8 dana po donošenju odluke. Dodatne informacije možete dobiti na tel: 030/795-400

 

RAVNATELJICA: Sonja Nikolić Jurišić