Javni oglas o prodaji rabljene mašine za pakiranje ugostiteljskog šećera putem licitacije

JU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI

CENTAR „DUGA“ NOVI TRAVNIK

Broj: 320/19

Datum: 13.01.2020.godine

 

Na temelju odluke Upravnog vijeća JU Edukacijsko-rehabilitacijskog Centra „Duga“ Novi Travnik broj: 320/19 od 19.12.2019.godine, ravnateljica raspisuje:

JAVNI OGLAS

O PRODAJI RABLJENJE MAŠINE ZA PAKIRANJE UGOSTITELJSKOG ŠEĆERA PUTEM JAVNOG NADMETANJA / LICITACIJA

PREDMET PRODAJE: Mašina za pakiranje ugostiteljskog šećera

Godina proizvodnje: 2002.

Kapacitet: 5.000 vrećica na sat;

Gramaža: 4-10 grama / podesivo

Širina vrečice: 30-80mm podesivo/standard

Dužina vrečice: 70 – na više mm

Mogućnost određivanja broja vrećica za pakiranje do 2.500 kom. Zagrijavanje 40 minuta.

Digitalna regulacija temperature valjaka za varenje od 90-180 stupanja C.

Prikaz displeja: Broj zapakiranih vrećica i prikaz smetnji kvara

Dimenzije: 700x1200x1150 (šxdxv)

Početna cijena: 3.000,00 KM

PRAVO UČEŠĆA:

Imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate depozit/kauciju  u iznosu od 10% od početne cijene mašine za pakiranje ugostiteljskog šećera, koja se uplaćuje na blagajnu Centra „Duga“ i smatra se zasebnim sredstvima izvan redovite blagajne.

Pravo učešća u postupku javne licitacije nemaju zaposleni u instituciji koja provodi javno nadmetanje-licitaciju, kao ni članovi njihove uže obitelji.

DOSTAVLJANJE I SADRŽAJ PONUDE:

Ponude se dostavljaju na odgovarajućim popunjenim obrascima iz javnog oglasa u zatvorenoj kuverti sa naznakom „Javno nadmetanje za prodaju mašine za pakiranje šećera – ne otvaraj“ na adresu JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik, Ljudevita Gaja b.b. 72290 Novi Travnik. Uz ponudu se dostavlja i dokaz o izvršenoj uplati depozita za učešće u postupku javnog nadmetanja. Obrazac ponude se može preuzeti na web stranici Centra „Duga“ (www.centar-duga.com) ili u tajništvu Centra „Duga“. Ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice, ponuda mora sadržavati: Ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta.

Ukoliko ponudu dostavlja pravno lice, ponuda mora sadržavati: naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od nadležnog organa.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA / LICITACIJE

Postupak nadmetanja počinje registracijom ponuđača koja podrazumijeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Predsjednik Komisije otvara pristigle prijave te članovi Komisije zajedno utvrđuju da li su ispunjeni uvjeti za učešće u postupku licitacaije.

Ponude koje ne sadrže uvjete prihvatljivosti neće se uzeti u razmatranje. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Mašina za pakiranje ugostiteljskog šećera koja je predmet licitacije prodat će se ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu. U slučaju postignute iste pojedinačne cijene, prednost će se dati ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

OBVEZE KUPCA – PONUĐAČA

Sa odabranim ponuđačem Centar „Duga“ će zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 7 (sedam) dana po završetku postupka javnog nadmetanja. Kupac je dužan za kupljenu mašinu za pakiranje ugostiteljskog šećera uplatiti iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora s tim da će se uplaćeni depozit/kaucija priznati  kao uplata do punog licitiranog iznosa.

Ukoliko izabrani ponuđač/kupac ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili odustane od njegove realizacije uplaćena kaucija/depozit mu se neće vratiti, a ugovor će se dodijeliti prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača. Učesnicima licitacije čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos kaucije će biti vraćen nakon okončanja postupka u roku od 3 (tri) dana.

Ponuda se vrši po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije kupca upućene prodavcu.

Primopredaja mašine za pakiranje ugostiteljskog šećera se vrši nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne vrijednosti na žiro račun Centra „Duga“.

DODATNE INFORMACIJE: Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Ponude se dostavljaju do dana 21.01.2020.godine do 10,00 sati. Ponude će se otvoriti istog dana u 10,30 sati u tajništvu Centra „Duga“. Mašina za pakiranje ugostiteljskog šećera koja je predmet javne prodaje može se pogledati svakim radnim danom od 9,00 – 11,00 sati u prostorijama Centra „Duga, Ljudevita Gaja b.b. Novi Travnik. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj: 030/795-400; 030/795-401.

RAVNATELJICA

Sonja Nikolić Jurišić

obrazac za ponudu – pravne osobe;

obrazac za ponudu-fizičke osobe